PIRMSSKOLAS NOTEIKUMI

 Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA „BĒRNUDĀRZS VINNIJS”, vienotais reģ. Nr. 40103236506

Priežu ielā 3, Babīte, Babītes nov., Babītes pag,  LV-2101, Tālr.: 67888123, Fakss: 67888123  

 e-pasts:info@bernudarzsvinnijs.lv

Babītes novada Babītes pagastā

2020. gada 28. augustā  

                                                                                             APSTIPRINĀTS

                                                                                                      ar privātās sākumskolas “Vinnijs”

                                                           direktores v.i.

                            Ilonas Bogdanovas 

                                                         2020. gada 28. augusta,

rīk. Nr. 1/9-1920-17

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un Privātās sākumskolas “Vinnijs” Nolikumu

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Pirmsskolas posms

I Vispārīgie jautājumi.

 1. Privātās sākumskolas „Vinnijs” (turpmāk tekstā- Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas posmam (turpmāk tekstā- Noteikumi) nosaka:
  • Audzēkņu (turpmāk – Audzēkņi), viņu vecāku vai personu, kas realizē aizgādību (turpmāk tekstā- Vecāki) tiesības.
  • Audzēkņu, Vecāku un Pedagogu (turpmāk – Pedagogi) pienākumus Iestādes teritorijā.
  • Iestādes vispārējo darba ritumu un kārtību.
  • uzvedības noteikumus Iestādē, teritorijā un organizētajos pasākumos.
  • Fotografēšanas, filmēšanas kārtību Iestādes teritorijā rīkotajos pasākumos.
  • Iestādes direktores un Pedagogu rīcība, ja Audzēknis apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.
  • vispārējos drošības noteikumus un kārtību, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas.
  • kārtību kādā Audzēkņi, Vecāki un Pedagogi tiek iepazīstināti ar Noteikumiem un Iestādes izstrādātajiem drošības noteikumiem.
  • atbildību par Noteikumu neievērošanu.
 2. Noteikumu pamatuzdevums ir paredzēt pasākumus sekmīgai vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, un noteikt vienotu kārtību, kādā Iestādē tiek nodrošināti un realizēti pasākumi Audzēkņu drošības un  interešu aizsardzībai.

Audzēkņu, Vecāku un Pedagogu pienākums ir ievērot šo Noteikumu un citu iekšējo normatīvo aktu prasības, kā arī ievērot vispārējās uzvedības normas un ētikas pamatprincipus Iestādes teritorijā.

II Audzēkņu un vecāku tiesības.

 1. Audzēkņu tiesības:
  • saņemt kvalitatīvu, atbilstoši Iestādē licencētai programmai, pirmsskolas izglītību.
  • atbilstoši savam vecumam, fiziskai un garīgai attīstībai, piedalīties Iestādes rīkotajos pasākumos un nodarbībās, tikt iepazīstinātiem ar pasākumu norisi un drošības noteikumu prasībām.
  • saņemt savam vecumam un attīstībai nepieciešamo aprūpi (profilaktisko veselības aprūpi, pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, pedagoģisko atbalstu).
  • izmantot Iestādē esošo materiālos resursus – telpas, inventāru, mācību materiālus u.c.
  • uz savu personisko mantu aizsardzību Iestādē, ja minētās mantas nepieciešamas mācību vai audzināšanas procesā.
  • uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos pasākumos.
  • uz netraucētu mācību darbu nodarbībās un ārpus tām.
  • uz cieņas pilnu un iejūtīgu attieksmi pret sevi kā unikālu personību.
 2. Vecāku tiesības:
  • iepazīties ar pirmsskolas izglītības programmu. saņemt izsmeļošu informāciju par sava bērna izglītošanas un audzināšanas darba norisi.
  • saņemt savlaicīgi ziņas par izmaiņām bērna veselības stāvoklī.
  • konsultēties ar Iestādes speciālistiem un saņemt ieteikumus bērna attīstības veicināšanai.
  • saņemt no Pedagogiem motivētu bērnu zināšanu un uzvedības vērtējumu.
  • piedalīties visos Iestādes pasākumos, sapulcēs, akcijās, ko rīko grupas Pedagogi, Iestādes administrācija, piedalīties grupas vecāku padomē, ja tāda ir izveidota,, kā arī izteikt savu viedokli, priekšlikumus Iestādes darba pilnveidošanā.
  • netraucējot vispārējo grupas mācību un audzināšanas procesu, atvest un aizvest bērnu no Iestādes, ievērojot Iestādes darba laiku un neizvirzot pretenzijas par ēdināšanas un atpūtas režīma nodrošināšanu.
  • ierobežot sava bērna brīvību, atkarībā no bērna brieduma pakāpes, lai nodrošinātu bērna attīstību, drošību, aizsargātu sabiedrisko kārtību, aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.
  • saskaņojot ar iestādes medmāsu un iesniedzot ārsta izziņu, alerģiju un citu saslimšanu gadījumos, saņemt sava bērna individuālajām vajadzībām piemērotu ēdienu.

III Audzēkņu, vecāku un pedagogu pienākumi.

 1. Audzēkņu pienākumi:
 • pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam;
 • aktīvi piedalīties nodarbībās atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
 • atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un rūpēties par savu veselību;
 • pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, draugiem, apkārtējiem, ievērot noteikumus un cienīt Latvijas valsts simbolus;
 • ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas;
 • izmantojot savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības;
 • Ikdienā, kā arī ekskursijās, pastaigās, kultūras pasākumu apmeklējuma laikā ievērot Pedagogu norādījumus un visus drošības noteikumus. Svētku, sporta vai citu pasākumu laikā atrasties kopā ar savu grupu vai vecākiem (pasākumos, kuros tas paredzēts), ievērot pedagogu norādījumus par uzvedību un drošību.
 1.  Vecāku pienākumi ir
 2. Slēgt ar Iestādi līgumu par bērna izglītošanu;
 • ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
 • sniegt Iestādei precīzu informāciju par savu dzīvesvietu, sakaru līdzekļiem un darba vietu ( ja tas ir nepieciešams ārkārtas situācijā saziņai ar Vecākiem). Izmaiņu gadījumā savlaicīgi par to ziņot grupas Pedagogam;
 • ar savu piemēru mācīt un rādīt bērniem, kā ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem, Audzēkņiem un Vecākiem, veicinot pieklājības un pozitīvas attieksmes veidošanos pret apkārtējiem;
 • saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju. Atlīdzināt zaudējumus, kas radušies sava bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
 • saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi;
 • neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības vai tādu personu uzraudzībā, kas ir jaunāki par 13 gadiem. Nodrošināt, ka Audzēkņa atvešanu un aizvešanu no Iestādes veic personas, kas atbilst šiem nosacījumiem. Nekādā gadījumā neļaut savam bērnam uz Iestādi doties vienam pašam. Pavadīt savu bērnu līdz grupai un nodot grupas Pedagoga vai Pedagoga palīga atbildībā.
 • savlaicīgi iepazīties ar aktuālo informāciju, kas izvietota grupu informācijas stendos un nosūtīta uz līgumā norādītajām Vecāku e-pasta adresēm.
 • nodrošināt Audzēkņiem nepieciešamos personīgās higiēnas piederumus- autiņbiksītes, zobu suku, vienreiz lietojamos mutautiņus, papīra vai mitrās salvetes, matu suku, pidžamu, sporta tērpu, maiņas apavus un apģērbu, un, nepieciešamības gadījumā, vienreiz lietojamos paladziņus, vasaras periodā – cepuri vai lakatu, kas pasargā no tiešiem saules stariem.
 • nodrošināt Audzēkņa savlaicīgu izņemšanu no Iestādes līdz 18.45). Ja Audzēknis netiek izņemts pēc plkst.19.00 (kad pedagogu pilnvaras un atbildība pār bērnu beidzas) un vecāks nav sazinājies ar Iestādi par kādu ārkārtēju gadījumu, kas varētu būt aizkavēšanās attaisnojošs iemesls, vai arī vecāks apzināti neievēro šos noteikumus,  Iestādes pedagogi sastāda aktu par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, vai Pedagogiem ir pamats uzskatīt, ka Vecāks ir bērnu pametis un ziņot par notikušo Iestādes direktorei, kas var pieņemt lēmumu ziņojumu pārsūtīt policijai
 • nodrošināt, ka Audzēknis ierodas Iestādē tīrā un sakoptā apģērbā, kas atbilst Audzēkņa augumam un laika apstākļiem.
 • uz Iestādi vest tikai veselus bērnus. Ja bērns slimības dēļ iestādi neapmeklē ilgāk kā trīs darba dienas, ir jāuzrāda ģimenes ārsta izsniegta izziņa, ka bērns ir vesels. Ja bērns ir slimojis vai bērnam ir bijušas kādas ārstnieciskas procedūras, traumas, pēc kurām ārsts nav izrakstījis mājas režīmu, vecākam ir jāuzrāda Iestādē ārsta izziņa, ka bērns var apmeklēt Iestādi un uzrādīt ārsta rekomendācijas bērna aprūpei. Iestāde netiek veikta bērna ārstēšana, bet tiek nodrošināta veselības profilakse. Jebkuras ārstnieciskās manipulācijas (pārsiešanas, ārstniecības līdzekļu saņemšanas, injekcijas, t.sk. insulīna u.c.) pirms bērna atstāšanas Iestādē ir jāsaskaņo ar iestādes medicīnas māsu. Pedagogi ārstnieciskās manipulācijas (t.sk. medikamentu došanu) neveic.
 • Ievērot noteikumus „ Kārtība, kā rīkoties bērna infekcijas slimību gadījumos”
 • lai nodrošinātu ēdināšanu un dalību nodarbībās, Audzēkni uz grupu atvest līdz plkst. 8:30. Iestāde ir savlaicīgi jābrīdina (ne vēlāk kā pirmajā kavējuma dienā līdz plkst. 9:00, reģistrējot kavējumu e-klasē.
 1. Pedagogu pienākumi:
 • ievērot audzēkņu tiesības uz personas neaizskaramību un brīvību.
 • ierasties Iestādē laikus, saskaņā ar darba un dežūru grafiku, Iestādes darba laika nodrošināšanai no plkst.7.00 līdz 19.00.
 • nodrošināt vecāku un audzēkņu sagaidīšanu grupās.
 • pārzināt evakuācijas plānu un rīcību ugunsgrēka vai tiešu briesmu gadījumos.
 • Pedagogs ir atbildīgs, lai bērns izprot sekojošas zināšanas, atbilstoši bērna vecuma posmam:
  • Zināt palīdzības telefonu 112 un pārzināt rīcību ārkārtas situācijā;
  • Zināt savas dzīves vietas adresi;
  • Ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, ārkārtas situācijas trauksme) nedrīkst slēpties, nekavējoties skriet ārā.
 • nekavējoties ziņot Iestādes vadītājai, ja ir pamatotas aizdomas par audzēkņa pakļaušanu vardarbībai. Iestādes vadītāja nekavējoties ziņo atbilstoši policijai vai Bāriņtiesai, ja ir pamatotas aizdomas par audzēkņa pakļaušanu jebkura veida vardarbībai. Gadījumos, ja rodas pamatotas aizdomas, ka vardarbību veicis Iestādes darbinieks vai pedagogs, attiecīgā persona nekavējoties tiek atstādināta no amata pienākumu veikšanas līdz apstākļu noskaidrošanai. Ja rodas aizdomas, ka vardarbība ir notikusi ģimenē, Iestādes vadītāja ziņo policijai un Bāriņtiesai. Gadījumos, ja vardarbību ir veicis cits audzēknis, vadītāja ziņo attiecīgā audzēkņa vecākiem un rīkojas saskaņā ar kārtību, kas noteikta  „Noteikumi bērnu drošības nodrošināšanai privātā sākumskolā „Vinnijs”” 8. nodaļā „Rīcība gadījumos, ja Audzēknis apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību”
 • pēcpusdienā pedagogs audzēkni nodod vecākam vai personām, kas pilnvarotas izņemt bērnu (pilnvarai ir jābūt noformētai rakstiskā veidā un šādu pilnvarojumu (veidlapu “Informācija par bērnu”) jāiesniedz grupas pedagogam). Ja mainās persona, kuru vecāks ir pilnvarojis izņemt bērnu, vecāks informē pedagogu iepriekšējā dienā vai tekošās dienas rītā mutiski vai pa tālruni. Vēlams pilnvaroto personu iepriekš iepazīstināt ar pedagogu.
 • stingri aizliegts nodot bērnu iereibušām personām vai personām jaunākām par 13 gadiem.
 • pedagogam nav tiesību atļaut audzēknim vienam pašam atstāt Iestādi pat pēc rakstiska vecāku lūguma.
 • kategoriski aizliegts audzēkņus atstāt bez uzraudzības. Ja bērns ir patvaļīgi atstājis Iestādi, nekavējoties jāinformē audzēkņa vecāki, Iestādes vadītāja un policija, un jāorganizē audzēkņa meklēšana.
 • atbildēt par drošību grupas telpās, nojumēs un āra laukumos. Nekavējoties brīdināt vadītāju par apstākļiem, kas var apdraudēt bērna dzīvību un veselību.
 •  

IV Iestādes vispārējais darba ritms un kārtība.

 1. Iestādes darba laiks ir darba dienās no plkst.7:00 līdz 19.00. No plkst. 7:00 līdz 8:00 rīta dežūrgrupa, no 18:00 līdz 18:45 –vakara dežūrgrupa.
 2. Vasaras dežūrgrupa (jūnijs, jūlijs, augusts).
 3. Pirmssvētku dienās darba laiks tiek samazināts par divām stundām.
 4. Iestāde nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem.
 5. Dienas ritms katrā grupā tiek noteikts atbilstoši grupu apmeklējošo Audzēkņu vecumam.
 6. Iestādē tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, saskaņā ar atbilstoši bērna vecumam apstiprināto dienas kārtību.
 7. Atbilstoši dienas kārtībai Iestāde nodrošina audzēkņiem diendusu un pastaigas svaigā gaisā katru dienu.
 8. Katru gadu (ne retāk kā vienu reizi gadā) Iestādē tiek noteikta sanitārā diena, par ko Iestādes vadība informē Audzēkņu Vecākus vismaz vienu mēnesi iepriekš; ārkārtas gadījumos, sanitārā diena var tikt noteikta arī neievērojot informēšanas termiņu, motivējot sanitārās dienas nepieciešamību un veicamos pasākumus.

V Uzvedības noteikumi Iestādē, teritorijā un organizētajos pasākumos.

 1. Uzturoties Iestādē, audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem ir jāievēro vispārējās sabiedrības uzvedības normas, savstarpējā cieņa un pieklājība.
 2. Ar saudzību jāizturas pret Iestādes inventāru un, atbilstoši savam vecumam, jāpiedalās apkārtējās vides sakārtošanā un uzkopšanā.
 3. Kategoriski aizliegts Iestādes teritorijā un telpās smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, ienest bīstamus priekšmetus, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, jebkāda veida ieročus, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, kā arī uzglabāt, ienest un realizēt tos.
 4. Aizliegts Iestādes teritorijā ievest dzīvniekus.
 5. Lai nodrošinātu bērnu drošību, Iestādes teritorijas vārtiņi ir aprīkoti ar aizbīdni. Ikviena pieaugušā pienākums ir aizvērt aiz sevis vārtiņus ar aizbīdni, lai bērni tos nevarētu viegli atvērt.
 6. Pārvietojoties pa Iestādes teritoriju ar divriteņiem, ir jāievēro piesardzība. Audzēkņi novieto savus divriteņus grupas nojumēs un dienas laikā tos neizmanto. Pedagogi un iestādes darbinieki divriteņus novieto tiem īpaši paredzētās vietās. Pieaugušo divriteņu novietošana nojumēs nav atļauta.
 7. Grupas durvis ir aprīkotas ar zvanu un tiek slēgtas laikā no 9.30. līdz 16.30. Grupu darbinieki ir atbildīgi par šī noteikuma ievērošanu.
 8. Rotaļlietas, velosipēdus, mobilos tālruņus un citas personiskās mantas, kas neattiecas uz mācību procesu, līdzi ņemt nav vēlams. Pedagogu nenes atbildību par šo mantu nozaudēšanu.
 9. Maiņas apģērbam, sporta tērpam, veļai utml. vēlams būt  marķētiem (bērna vārds vai uzvārds). Tās glabājas katra bērna individuālajā skapīti.

VI Vispārējie drošības noteikumi un kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas.

 1. Audzēkņu drošības nodrošināšanai tiešu briesmu gadījumos Iestādē ir izstrādāti evakuācijas plāni, kas atrodas koplietošanas telpās- gaiteņos un katrā grupas garderobes telpā. Pedagogi ir atbildīgi par evakuācijas plāna pārzināšanu un rīcību ugunsgrēka un tiešu briesmu gadījumos. Katrā grupā atrodas divas evakuācijas izejas un ir pieejamas instrukcijas un norādes par bērnu drošu nogādāšanu ārpus Iestādes telpām. Pie pedagogu darba galdiem atrodas operatīvo dienestu kontakttālruņi.
 2. Kārtību kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas un Iestādes apmeklētāji nosaka „Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Privātā sākumskolā „Vinnijs””. Pedagogi ir atbildīgi par šo noteikumu pieejamību un Vecāku iepazīstināšanu ar tiem.
 3. Kārtību kādā Vecāki informē iestādi par Audzēkņa neierašanos un kārtību kādā Iestāde informē atbildīgās institūcijas par Iestādi neapmeklējušajiem audzēkņiem nosaka „Kārtība, kādā Privātā sākumskola „Vinnijs” informē Audzēkņu vecākus, Babītes novada pašvaldību vai valsts iestādes, ja Audzēknis bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.”
 4. Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās audzēkņiem tiek sniegta informācija par: ugunsdrošību, ceļu satiksmes noteikumiem, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus un ūdens, personas higiēnu un citiem drošības noteikumiem.

VII Audzēkņa rīcība, ja Audzēknis kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai.

 1. Ja Audzēknis kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, nepieciešams nekavējoties par to ziņot grupas Pedagogam vai Iestādes vadītājam.
 2. Par draudiem savai vai citu personu drošībai nepieciešams nekavējoties ziņot Vecākiem (aizbildņiem) vai citiem tuviniekiem.

 

VIII Iestādes direktores un Pedagogu rīcība, ja Audzēknis apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.

 1. Ja Audzēknis Izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
  • Pedagogs informē Iestādes direktori par Audzēkņu uzvedību;
  • Iestādes direktore nodrošina Audzēknim, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā izglītības psihologa vai cita Pedagoga klātbūtne. Mācības citā telpā var ilgt no vienas nodarbības līdz mācību dienas beigām;
  • Iestādes direktore rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta Audzēkņa Vecākiem (aizbildņiem) informāciju par Audzēkņa uzvedību un nepieciešamo Vecāku (aizbildņu) sadarbību ar Izglītības iestādi;
  • Iestādes direktore rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar Audzēkni un Vecākiem (aizbildņiem) un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši Audzēkņa vajadzībām un situācijai;
  • Iestādes direktore ir tiesīga pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus Audzēkņu uzvedībā un mācībās.
 2. Ja Audzēkņa uzvedībā nav uzlabojumi un Vecāki (aizbildņi) nevēlas sadarboties ar Izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, Iestādes direktore šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

IX Atbildība par noteikumu neievērošanu.

 1. Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Audzēkņiem, Vecākiem un Pedagogiem, kuri uzturas Iestādes teritorijā.
 2. Noteikumu neievērošanas gadījumā grupas Pedagogs izsaka mutisku aizrādījumu Audzēknim vai Vecākam, fiksējot pārkāpumu rakstiski.
 3. Noteikumu neievērošanas gadījumā, Vecāks sniedz paskaidrojumu Iestādes vadībai.
 4. Iekšējo kārtības noteikumu neievērošana var būt par pamatu par Audzēkņa atskaitīšanu iestādes.
 5. Ja Noteikumus neievēro Iestādes Pedagogs vai darbinieks, tiek sniegts paskaidrojums Iestādes vadītājai.
 6. Atkārtotu Noteikumu neievērošanas gadījumā Iestādes vadītājai ir tiesības rīkoties normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un izteikt Pedagogam un darbiniekam brīdinājumu un rājienu.

X Kārtība, kādā tiek Audzēkņi, Vecāki un Pedagogi iepazīstināti ar Noteikumiem.

 1. Grupu Pedagogi, katru gadu septembrī, iepazīstina ar Noteikumiem, kā arī noteikumiem par Ugunsdrošību un elektrodrošību un noteikumiem par pirmās palīdzības sniegšanu, Audzēkņus un Vecākus.
 2. Grupu Pedagogi, katru gadu septembrī un janvārī, iepazīstina ar Noteikumiem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt Audzēkņu drošību un veselību, audzēkņus un vecākus, kā arī pēc nepieciešamības pirms tādu pasākumu veikšanas, kas var apdraudēt Audzēkņu veselību (piem. Pasākuma laikā organizētiem eksperimentiem ar ķīmiskām vielām).
 3. Grupu Pedagogi iepazīstina Vecākus un audzēkņus ar Noteikumiem par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas ārpus Iestādes teritorijas.
 4. Grupu Pedagogi iepazīstina Vecākus un Audzēkņus ar Noteikumiem par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos un par drošību sporta sacensībās un nodarbībās, pirms katra organizēta pasākuma vai sporta sacensībām.
 5. Grupu Pedagogi lūdz Audzēkņu  Vecākiem atļauju par sava bērna fotografēšanu vai filmēšanu Iestādes rīkotajos pasākumos, par ko Audzēkņa Vecāks parakstās aptaujas lapā sniedzot savu piekrišanu vai norādot, ka nevēlas sava bērna filmēšanu un/vai fotografēšanu un publicēšanu.
 6. Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem.
 7. Audzēkņu vecumam atbilstošā formā, Pedagogi iepazīstina ar Noteikumu saturu Audzēkņus.
 8. Iestādes vadītāja katru gadu septembrī un uzsākot darba tiesiskās attiecības ar Noteikumiem iepazīstina Pedagogus, kas apliecina to ar parakstu.

XI Noslēguma jautājumi.

 1. Grozījumi Noteikumos izdarāmi ar Iestādes padomes lēmumu pēc Vecāku vai Pedagogu  ierosinājuma.
 2. Noteikumu izpildi kontrolē Iestādes direktore.
 3. Saskaņā ar šiem Noteikumiem ir izdoti sekojoši noteikumi:
 • “Noteikumi par Ugunsdrošību un elektrodrošību un noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu”;
 • “Par Audzēkņu veselības un drošības nodrošināšanu telpās un pastaigu laikā iestādes teritorijā”
 • “Par drošību ekskursiju, pārgājienu, pastaigu un citu pasākumu apmeklēšanas laikā ārpus Iestādes teritorijas”;
 • “Par drošību sporta un citu iestādes pasākumu organizēšanā”.
 • “Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Privātajā sākumskolā “Vinnijs””
 • „Kārtība, kādā Privātā sākumskola „Vinnijs” informē Audzēkņu vecākus, Babītes novada pašvaldību vai valsts iestādes, ja Audzēknis bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.”

Noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 28. augustu

Pielikums nr.1

Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA „BĒRNUDĀRZS VINNIJS”, vienotais reģ. Nr. 40103236506

Iekšējās kārtības noteikumiem

“Noteikumi par ugunsdrošību un elektrodrošību un noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu”.

 1. Iestādē ne retāk kā reizi gadā (septembrī) tiek organizētas praktiskas nodarbības par ugunsdrošību un elektrodrošību;
 2. Iestādē un tās teritorijā ir aizliegts:

2.1. smēķēt;

2.2. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas, priekšmetus un materiālus;

2.3. kurināt ugunskurus, izņemot īpašus gadījumus audzinātāja vai cita skolas darbinieka klātbūtnē un uzraudzībā;

2.4. dedzināt pērno zāli, papīrus, kad ēkā vai teritorijā atrodas audzēkņi;

2.5. Aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibīlus,) ejas un izejas ar somām un mantām;

2.6. Atstāt bez uzraudzības aizkurtas krāsnis, elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās ierīces (elektriskās plītiņas, tējkannas, skaitļotājus u.tt.);

2.7. telpās strādāt ar reaktīviem, elektriskajām un sildierīcēm atļauts tikai Pedagoga vai specialista klātbūtnē un vadībā;

2.8. lugu, izrāžu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās un citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku, ja nav pieaicināts specialists, kas šo procesu uzrauga;

2.9. Ja kāds Iestādē esošais pamana ugunsgrēka izcelšanos telpās vai iestādes teritorijā vai ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir nekavējoties jāziņo par to jebkuram Iestādes darbiniekam vai pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis;

2.10. Par pamanītu ugunsgrēku nekavējoties jāpaziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni – 112;

2.11. Audzēkņi, Vecāki vai Iestādes darbinieki, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus, atkarībā no postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības;

2.12. Iestādes darbiniekiem un Audzēkņiem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātiem noteikumiem:

2.12.1. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas vai nodarbību laikā, tad Audzēkņiem stingri jāievēro tā Pedagoga norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs grupas Audzēkņu evakuāciju atbilstoši Iestādes evakuācijas shēmai;

2.12.2. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un Audzēkņi atrodas Iestādes telpās, tad ir jādodas uz to telpu vai kabinetu, kur notiks kārtējā nodarbība. Ja tas nav iespējams- tad jāiet uz tuvāko kabinetu vai klases telpu un jāpilda tā Pedagoga norādījumi, kas tajā brīdī tur atrodas;

2.12.3. Pedagoga pienākums ir sagatavot Audzēkņus evakuācijai un izvest viņus ārā no telpām. Ja pirmskolas izglītības iestādē ir klusā stunda, Audzēkņus uzmodina un ātri apģērbj. Ja laika ir maz, apģērbu paņem līdz un Audzēkņus apģērbj pēc evakuācijas.

2.12.4. Iziet no Iestādes ēkas nepieciešams organizēti un ātri; Saskaņā ar rīcības plānu, ugunsgrēka gadījumā Audzēkņi tiek evakuēti uz iepriekš noteiktu vietu.

2.12.5. Audzēkņiem ir jābūt informētiem par šādas pulcēšanās vietas atrašanos

(ārpus Iestādes telpām, ielas pusē).

Sapulcēšanās vietā pēc saraksta tiek pārbaudīti klātesošie, noskaidroti iztrūkstošie un viņu  atrašanās vieta un ziņots izglītības iestādes vadītājam un ugunsgrēka dzēšanas vadītājam.

2.12.5. Ja Audzēknis ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā;

2.12.6. Par ugunsgrēka izcelšanos Iestādes ēkā paziņo ar  garu, atkārtotu zvana signālu vai mutiski.

 1. Elektrodrošības noteikumi

3.1. Elektriskās ierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus savienojumus.
3.2. Ja ir konstatēts vadu pārrāvums, elektroierīces, vadu, rozešu vai slēdžu bojājums, ir nekavējoties jāpaziņo Iestādes vadītājam vai atbildīgajai personai par ugunsdrošību un elektrodrošību.

3.3. Elektroaizdegšanās gadījumā aizliegts dzēst uguni ar ūdeni. Jāizmanto smiltis.
3.4. Nedrīkst ienākt telpās, veikt kaut kādas darbības uz kurām ir izvietotas drošības zīmes, kas brīdina par elektrības klātbūtni.

 1. Cietušajiem tiek sniegta pirmā neatliekamā palīdzība līdz mediķu ierašanās brīdim.

Pielikums nr.2

Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA „BĒRNUDĀRZS VINNIJS”, vienotais reģ. Nr. 40103236506

Iekšējās kārtības noteikumiem

 “Par Audzēkņu veselības un drošības nodrošināšanu telpās un pastaigu laikā iestādes teritorijā”

 1. Drošība iestādes telpās un teritorijā
 • Drošība grupas telpās
  • Grupas telpas aprīko ar mēbelēm, kas izgatavotas no veselībai nekaitīga materiāla un atbilst bērna augumam;
  • Mēbeļu izmēriem jāatbilst bērnu auguma un vecuma prasībām. Katrā vecuma grupā nepieciešami vismaz divu izmēru galdi un krēsli;
  • Telpās, kurās atrodas bērni, visām mēbelēm un konstrukcijām, kas pārsniedz bērna augumu, jābūt stabilām vai nostiprinātām.
  • Mēbeļu konstrukcijās nav pieļaujami atvāžami sēdekļi, asi stūri, izvirzītas skrūves un citi mehānismi, kas var izraisīt traumas.
  • Audzēkņiem viegli sasniedzamās vietās nedrīkst atstāt sīkus, kā arī asus priekšmetus. Mācību līdzekļi un priekšmeti, kas var radīt traumas, tiek izmantoti pieaugušo klātbūtnē. Pēc to izmantošanas elektroiekārtas tiek atslēgtas no strāvas, mācību līdzekļi tiek novietoti Audzēkņiem nesasniedzamā vietā.
  • Grīdas segumam izmanto materiāla pārklājumu, kas nav slidens.
  • Elektroiekārtām jāatrodas Audzēkņiem neaizsniedzamā augstumā.
  • Pirmās neatliekamās palīdzības aptieciņa tiek uzglabāta Audzēkņiem neaizsniedzamā augstumā.
  • Dezinfekcijas un telpu uzkopšanas līdzekļi tiek uzglabāti aizslēgtos plauktos vai skapjos.
 • Drošība Iestādes telpās
  • Audzēkņu pārvietošanās no savas grupas telpas uz citām Iestādes telpām pieļaujama tikai pieaugušo pavadībā.
  • Ejot pa kāpnēm, pieaugušais nodrošina uzmanīgu un nesteidzīgu pārvietošanos.
  • Ejot pa Iestādi, Pedagogs iet pa priekšu un pārliecinās, vai nav bīstamas situācijas Audzēkņu dzīvībai un veselībai, un nekavējoties novērš radušos šķēršļus.
 • Drošība Iestādes teritorijā
  • Iestādes teritoriju nožogo tā, lai Audzēkņu atrašanās teritorijā būtu droša. Vārtiņiem jābūt ar aizvaru Audzēkņiem neaizsniedzamā augstumā.
  • Izejot no Iestādes telpām, Audzēkņi dodas uz savas grupas laukumu, nojumi, izņemot gadījumus, kad Audzēkņi dodas ārpus teritorijas. Pedagogs obligāti izskaita, cik Audzēkņi dosies pastaigā. Pēc pastaigas Pedagogs pārskaita Audzēkņus, pārliecinoties, vai skaits sakrīt pirms un pēc pastaigas.
  • Spēļu un sporta iekārtām jābūt iecementētām, izturīgām, bez bojājumiem.
  • Pa rotaļu kompleksu Audzēkņi drīkst pārvietoties tika pieaugušo uzraudzībā un pavadībā.
  • Šūpolēm jābūt labi nostiprinātām, un Audzēkņi tās drīkst izmantot tikai pieaugušo klātbūtnē.
  • Rotaļu konstrukcijām jābūt stabilām un bērnu veselībai nekaitīgām.
  • Saimniecības pagalmā esošajām atkritumu kastēm jābūt ar aizveramu un aizslēdzamu vāku.
  • Iestādes teritorijas apzaļumošanai aizliegts izmantot augus, kas ir bīstami veselībai- augus ar dzelkšņiem un indīgām daļām.
  • Regulāri attīra teritorijā esošos jumtus no sniega, celiņus un kāpnes attīra un nokaisa ar smiltīm.
  • Pedagogs nodrošina Audzēkņu uzraudzību tā, lai vienmēr pārskatītu visus bērnus.
  • Audzēknis nedrīkst pārvietoties pa Iestādes teritoriju bez pieaugušā pavadības (jāatrodas pieaugušā redzeslokā).
  • Vasaras periodā Pedagogam jāseko, lai smiltis smilšu kastē būtu mitras. Smilšu kastēm jābūt noslēgtām.
  • Vasaras periodā Audzinātājai jāpārbauda, lai slidkalniņa sastāvdaļas nesakarst un bērni neapdedzinātos.
  • Par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt Iestādes direktori un Vecākus.
  • Bīstamā situācijā pārtraukt pastaigu un informēt Iestādes direktori.

 

 

 

Pielikums nr.3

Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA „BĒRNUDĀRZS VINNIJS”, vienotais reģ. Nr. 40103236506

Iekšējās kārtības noteikumiem

 

 

“Par drošību ekskursiju, pārgājienu, pastaigu un citu pasākumu apmeklēšanas laikā ārpus Iestādes teritorijas”

 

 1. Pastaigas laikā par bērnu dzīvību, veselību un drošību atbild Iestādes darbinieki, kuri pavada Audzēkņus pastaigā. Pirms došanās pastaigā grupas pirmskolas izglītības Pedagogi:
  • Novērtē laika apstākļus, vai tie ir pieņemami pastaigai un vai Audzēkņi ir atbilstoši ģērbti,
  • Izvērtē izvēlēto maršrutu, vai tas ir piemērots atbilstošai vecuma grupai,
  • Iepazīstina Audzēkņus ar pastaigas maršrutu,
  • Pārrunā uzvedības noteikumus,
  • Pārrunā ceļu satiksmes noteikumu prasības. 
 1. Pastaigas neorganizē ja gaisa temperatūra ir neatbilstoša (piem. negaiss).
 2. Dodoties pastaigā Pedagogam jāatzīmē pastaigu reģistrācijas žurnālā datums, pastaigas vieta (maršruts), iziešanas laiks un Audzēkņu skaits, ar kuru viņa iziet pastaigā un atgriežas Iestādē.
 3. Audzēkņu grupu pastaigā ārpus Iestādes teritorijas jāpavada 2 pieaugušajiem – viens iet grupas priekšā, otrs aizmugurē, tās kreisajā pusē, līdzi ņemot uzmanības pievēršanas zīmes (piem. sarkanus karodziņus).5. Audzēkņu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju celiņiem vai gājēju un velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav,- pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonna pa pāriem un ne vairāk par 25-30 bērniem (CSN ). Stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
 4. Dodoties pastaigā, jāatceras, ka nav ieteicams pastaigai izvēlēties ielas ar dzīvu satiksmi.
 5. Karstā laikā ejot pastaigā Pedagogam jāņem līdzi slēgtā traukā ūdens (minerālūdens, atdzesēts vārīts ūdens) un pirmās palīdzības aptieciņa.
 6. Audzēkņu grupai brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, bet, ja to nav,- krustojumos pa ietvju vai ceļa nomaļu turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm (CSN).
 7. Ja Audzēkņu grupa nepaspēj pāriet ceļu vai ielu un uz tās bīstamā tuvumā parādās transporta līdzeklis, Pedagogam tas jāaptur, nostājoties ar seju pret to un paceļot sarkanu karodziņu.
 8. Pastaigas laikā ejot pa ietvi vai brauktuves malu nav pieļaujama Audzēkņu grūstīšanās, skraidīšana, skaļa uzvedība.
 9. Bīstamā situācijā pārtraukt pastaigu, atgriezties iestādē un informēt Iestādes direktori.
 10. Traumu (nelaimes) gadījumā nodrošināt cietušajam Audzēknim pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā.
 11. Ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Pēc atgriešanās iestādē par traumu, nelaimes gadījumu nekavējoties informēt Iestādes direktori un Audzēkņa Vecākus.
 12. Ar savu parakstu pastaigu žurnālā Pedagogs apliecina, ka ir iepazinusies ar šo instrukciju un uzņemas pilnu atbildību par Audzēkņu drošību pastaigas laikā.

Pielikums nr.4

Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA „BĒRNUDĀRZS VINNIJS”, vienotais reģ. Nr. 40103236506

Iekšējās kārtības noteikumiem

“Par drošību sporta un citu iestādes pasākumu organizēšanā”

 

1.Sporta nodarbības un sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) organizē un vada pirmsskolas sporta Pedagogs vai pirmsskolas izglītības Pedagogs.  

2.Sporta nodarbības un sporta pasākumus rīko Iestādes sporta zālē, sporta laukumā; ārpus Iestādes teritorijas – stadionā vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 1. Iestādes sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) rīko tikai ārstniecības personāla klātbūtnē vai vadītājas norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē. 
 2. Pirms lietošanas pārbaudīt sporta inventāru – lai tas ir darba kārtībā. Bojātu inventāru nelietot! 
 3. Sporta nodarbībās, sporta pasākumos bērniem un klātesošajiem darbiniekiem jābūt nodarbību specifikai un gadalaikam atbilstošā:

5.1. Sporta tērpā vai sporta nodarbībām piemērotā tērpā;

5.2. Sporta apavos. Sporta apaviem jābūt ērtiem, tīriem, sausiem. 

 1. Āra sporta nodarbības, sporta pasākumi notiek atbilstošos laika apstākļos, kas neapdraud bērnu veselību un drošību. 
 2. Nodarbību gaitā Pedagoga uzdevums ir raudzīties, lai:

7.1. Bērni ievēro disciplīnu;

7.2. Netraucētu citus bērnus;

7.3. Precīzi izpildītu dotos norādījumus.

7.4. Ar savu rīcību neapdraud savu vai citu bērnu drošību. 

7.5. Lietojot sporta inventāru, raudzīties, lai tas tiktu lietots atbilstoši specifikai un veicamajam uzdevumam. 

7.6.Vingrošanas rīkus, inventāru drīkst izmantot tikai ar pedagoga atļauju un tās klātbūtnē.     

7.7. Pēc uzdevuma izpildes izmantotais inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā, lai tas netraucētu un neradītu bīstamas situācijas. 

7.8. Iepazīstinot bērnus ar jauniem vingrojumu kompleksiem, sporta spēlēm, informēt par to noteikumiem un specifiskajām drošības prasībām. 

7.9. Pedagogs, kas vada sporta nodarbību, ir atbildīgs par nodarbībās izmantojamo rotaļu, sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai un dzīvībai. 

7.10. Sasitumu, mežģījumu u.c. traumu gadījumos nekavējoties vērsties pie ārstniecības personāla, lai saņemtu turpmākus norādījumus. Par radušos traumu informēt  direktori un bērna vecākus tekošās dienas laikā.

 1. Pedagogs, kas vada sporta nodarbību, nodrošina šīs Instrukcijas ievērošanu nodarbību vai sporta pasākumu laikā.

 

Drošība masu pasākumos.

 

1.Par masu pasākumu Iestādē tiek uzskatīts tāds pasākums, kurā piedalās 100 un vairāk dalībnieku.

2.Par pasākuma drošību un organizāciju atbild ar direktores rīkojumu nozīmēta atbildīga persona.

3.Atbildīgās personas pienākumi, organizējot Audzēkņu drošību masu pasākumā;

4.Saskaņot ar direktori pasākuma plānu. Plānā norāda attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības pasākumus;

5.Pirms pasākuma pārbauda telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (telpā jābūt divām izejām, evakuācijas ceļiem jābūt brīviem);

6.Pasākuma laikā atrodas telpā un seko, lai tiktu ievēroti ugunsdrošības noteikumi, kā arī citi drošības nosacījumi;

7.Seko, lai telpas netiktu pārblīvētas ar apmeklētājiem, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto platību uz vienu cilvēku;

8.Prot rīkoties nestandarta un ekstremālās situācijās, neizraisot paniku;

9.Nodrošina nelaimes gadījumā cietušajam pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu.

 1. Atbildīgā persona nepieciešamības gadījumā organizē pasākuma dalībnieku evakuāciju, veic operatīvā dienesta izsaukšanu, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību.

11.Drošības pasākumi, organizējot masu pasākumus;

12.Nelietot specefektus, kuros izmantotas veselībai kaitīgas vielas;

13.Sekot, lai nepieciešamības gadījumā netraucētu dalībnieku evakuācijai.

Pielikums nr.5

Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA „BĒRNUDĀRZS VINNIJS”, vienotais reģ. Nr. 40103236506

Iekšējās kārtības noteikumiem

“Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Privātajā sākumskolā “Vinnijs”

 1. Nepiederošas personas ir audzēkņa likumiskie pārstāvji vai personas, kas realizē audzēkņa aizgādību, viņu pilnvarotas personas un citas trešās personas (turpmāk tekstā – Personas).
 2. Noteikumi neattiecas uz iestādesaudzēkņiem un darbiniekiem.
 3. Personas, uzturoties iestādē, ievēro iestādes vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un noteikumus.
 4. Personas , ierodoties iestādē, piesakās pie dežuranta vai darbinieka, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, kā arī nosauc personu, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 5. Iestādes kontrolējošo institūciju un citu valsts un pašvaldību kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties iestādē, uzrāda dienesta apliecību, nosaucot iemeslu vizītei.
 6. Par personām, kuras  ieradušās sniegt pakalpojumus,  dežurants vai darbinieks informē izglītības iestādes vadību.
 7. Citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties iestādes organizētajos pasākumos, iepriekš saskaņojot dalību ar  atbildīgo personu par attiecīgā pasākuma organizēšanu, kā arī saņemot atļauju par pasākuma vai pasākuma dalībnieku fotografēšanu, audio un video ierakstu veikšanu.
 8. Personām aizliegts pārvietoties pa  telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.
 9. Par personu uzturēšanos un pārvietošanos ir atbildīgs iestādes darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies.
 10. Iestādes dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no iestādesnepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.
 11. Ja personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama,  dežurants nekavējoties informē izglītības iestādes vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu.
 12. Darbinieku, Pedagogu un Audzēkņu pienākums ir informēt iestādes vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā.

Pielikums nr.6

Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA „BĒRNUDĀRZS VINNIJS”, vienotais reģ. Nr. 40103236506

Iekšējās kārtības noteikumiem

 

„Kārtība, kādā Privātā sākumskola „Vinnijs” informē Audzēkņu vecākus, Babītes novada pašvaldību vai valsts iestādes, ja Audzēknis bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.”

 

Izdoti saskaņā ar MK noteikumiem nr.89

‘Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi’

 1. Ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē, izglītības iestāde informē audžuģimeni, aizbildni vai bērnu aprūpes iestādes vadītāju, nevis vecākus.
 2. Katru rītu Audzēknim ierodoties izglītības iestādē, Vecāks vai persona, kas ir atvedusi audzēkni, piesakās pie pedagoga.
 3. Gadījumā, ja bērns nevar apmeklēt izglītības iestādi, vecāki informē grupas pedagogu vai iestādes vadību, zvanot uz telefonu: 29339973, 29808359, norādot iemeslu un paredzamo prombūtnes periodu; Gadījumā, ja pedagogs vai iestādes vadība nav sazvanāma, tad tiek atsūtīts elektronisks paziņojums uz e-pastu: info@bernudarzsvinnijs.lv ;
 4. Gadījumā, ja Audzēknis nav atvests uz izglītības iestādi un izglītības iestāde nav saņēmusi ziņas par audzēkņa prombūtnes iemesliem, pedagogs ziņo iestādes vadībai un iestādes vadība ziņo bērna pārstāvim, kas ir norādīts Līgumā; Ja Audzēknis nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, izglītības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu Audzēkņa neierašanās iemeslu.
 5. Ja Audzēknis nav apmeklējis Izglītības iestādi un vairāk nekā trīs mācību dienas nav apguvis pirmsskolas izglītības programmu vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī (attiecībā uz pirmsskolas apmācību) un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde nekavējoties Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par Audzēkņa kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā Audzēkņa tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

 

Pielikums nr.7

Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA „BĒRNUDĀRZS VINNIJS”, vienotais reģ. Nr. 40103236506

Iekšējās kārtības noteikumiem

 

Kārtība, kā rīkoties bērna infekcijas slimību gadījumos

Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.890

„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15.punktu

 

 Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka Iestādes un Vecāku rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – Kārtība).
 2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
 3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības Iestādes vadītājs vai Iestādes medmāsa

Vecāku rīcība

 1. Audzēknis neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:

4.1.     zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;

4.2.     gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;

4.3.     citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

4.4.     akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;

4.5.     masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.6.     masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.7.     vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;

4.8.      tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem – slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;

4.9.      ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5oC (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 o C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;

4.10. mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;

4.11. pedikulozes (utainības) pazīmes – pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi – mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

4.12. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);

4.13. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes ˗ izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

 1. Audzēknis neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.

Rīcība Izglītības iestādē

Iestādes vadītāja kompetence

 1. Iestādes vadītāja rīcība:

6.1.     nodrošina Vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;

6.2.     ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina Vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad Vecāki ierodas pēc bērna. Pakalpojuma sniegšanas vietā, kurā bērni uzturas visu diennakti, tiek nodrošināta atsevišķa telpa bērnu īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos;

6.3.     nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;

6.4.     ja diviem vai vairākiem bērniem vai Iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

6.5.     informē citus Vecākus, ja Izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;

6.6.     Izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus

Darbinieku atbildība

 1. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4.punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju. Iestādes vadītājs nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.

Bērna nošķiršanas kārtība

 1. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:

8.1. medmāsa informē izglītības iestādes vadītāju;

8.2. izglītības iestādes vadītājs vai medmāsa informē saslimušā bērna vecākus;

8.3. vadītājs norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;

 1. Izglītības iestāde izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.

         Profilaktiskie pasākumi iestādē

 1. Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:

10.1.  māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;

10.2.  darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;

10.3. kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;

10.4. ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

 1. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:

11.1.   pēc ierašanās darbā;

11.2.   ikreiz, kad tās ir redzami netīras;

11.3.   pēc tualetes apmeklējuma;

11.4.   pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;

11.5.   pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;

11.6.   pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;

11.7.   pēc dzīvnieku glaudīšanas;

11.8.   pēc netīra apģērba aizskaršanas;

11.9.   pēc atkritumu savākšanas;

11.10.    pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;

11.11.    pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas;

11.12.    pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;

11.13.    darbadienas beigās;

11.14.    jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.

 1. Bērns mazgā rokas:

12.1.   pēc ierašanās iestādē;

12.2.   ikreiz, kad tās ir redzami netīras;

12.3.   pēc tualetes apmeklējuma;

12.4.   pirms ēšanas;

12.5.   pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;

12.6.   pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc    lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;

12.7.   pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;

12.8.   pēc netīra apģērba aizskaršanas;

12.9.   citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērna veselībai.

Tīras vides nodrošināšana

 1. Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.
 2. Galvenokārt uzkopšanu izglītības iestāde veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju.
 3. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.
 4. Grīdas, uz kurām spēlējas un rāpo bērni līdz 2 gadu vecumam, uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā.
 5. Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.
 6. Bērnu barošanas krēsliņus un citas mēbeles notīra regulāri.
 7. Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.
 8. Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes durvju rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piem., gripas epidēmijas laikā);
 9. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamas lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.
 10. Lai izvairītos no baktēriju pārnešanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir  marķēts (var izmantot krāsu kodu sistēmu, uzrakstus u.tml.).
 11. Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā veļas mašīnā augstākās temperatūras režīmā.

Veļa  un veļas mazgāšana

 1. Ja izglītības iestādes darbinieki ģērbj formas vai kokvilnas uzsvārčus, tos maina ne retāk kā reizi nedēļā.
 2. Ja izglītības iestāde nodrošina bērnu guldināšanu, veic šādas darbības:

25.1.   katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu. Laika periodā, kad tā netiek lietota, to glabā maisiņā vai atvilktnē ar bērna vārdu;

25.2.   gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās, diennakts grupās – reizi nedēļā;

25.3.   katram bērnam piešķir tīru dvieli (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu (piemēram, dažādas krāsas, uzraksti, burti u.tml.). Pieļaujama arī vienreizējās lietošanas dvieļu izmantošana;

25.4.   sejas un kāju dvieļus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās, diennakts grupās – reizi nedēļā,

25.5.   tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas;

25.6.   bērna netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā plastikāta maisiņā ar bērna vārdu, un atdod vecākiem vai aizbildnim.

25.7.   pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku;

25.8.   visu veļu mazgā temperatūrā, ko norādījis ražotājs.

 

 

Tualete, sēdpodi, autiņbiksīšu nomaiņa

 1. Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.
 2. Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.
 3. Maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā, kas ir aprīkoti ar tualetes krēslu un vāku.
 4. Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.
 5. Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.
 6. Sēdpodus uzglabā tualetes telpā. Sēdpodus uzglabā atsevišķi ar apakšu augšup.
 7. Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā to izmazgā, dezinficē un nosusina ar vienreizlietojamo dvieli vai papīra dvieli. Pēc tam nomazgā ar ziepēm un ūdeni.
 8. Sēdpodus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs.
 9. Ieplaisājušus vai bojātus sēdpodus izmet.
 10. Bērniem neļauj spēlēties ar rotaļlietām tualetes telpās vai sēdpodu uzglabāšanas vietā. Ja šajā vietā rotaļlietas izmanto sēdpoda lietošanas mācības laikā, pēc lietošanas tās notīrīta un dezinficē.
 11. Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus;
 12. Individuāli lietojamos krēmus un ziedes marķē ar bērna vārdu un tos neizmanto citiem bērniem.

 

Noslēguma jautājumi

 1. Laikus iepazīstina vecākus ar kārtību, kā rīkojas bērna infekcijas slimību  gadījumā. Vecāki par iepazīšanos ar minēto kārtību parakstās iestādes noteiktās formas veidlapā.

Pielikums nr.8

Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA „BĒRNUDĀRZS VINNIJS”, vienotais reģ. Nr. 40103236506

Iekšējās kārtības noteikumiem

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

Izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

XI nodaļas 70. punkta (2.) daļu, 

Izglītības likuma 55.pantu, 

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. Izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas kārtība (turpmāk – kārtība) garantē izglītojamā tiesības tikt uzklausītam un paust savu viedokli.
 3. Lai efektīvi pasargātu izglītojamos no iespējamas emocionālas vai fiziskas vardarbības, privātā sākumskola “Vinnijs” (turpmāk – skola) darbiniekiem ir jāuzņemas preventīva, rīcībā balstīta, aktīva līdzdalība bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
 4. Skolas darbinieku uzdevums ir pienācīgi reaģēt uz ikvienu iesniegtu ziņojumu vai sūdzību par iespējamu bērna interešu aizskārumu vai apdraudējumu bērna drošībai.
 5. Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas primārais mērķis ir identificēt un novērst ikvienu iespējamu bērna interešu aizskārumu vai apdraudējumu.
 6. Visās darbībās, kas skar sūdzību un ziņojumu izskatīšanu, iesaistīto personu pienākums ir ievērot konfidencialitāti, un informāciju par bērnu var izpaust tikai tiktāl, cik tas nepieciešams sūdzības izskatīšanai. 

2.Sūdzības un ierosinājuma iesniegšanas kārtība 

 1. Sūdzību par jebkādu bērna interešu aizskārumu, kā arī ierosinājumus var iesniegt mutiski vai rakstiski:
 2. direktoram;
 3. direktora vietniekiem;
 4. pedagogam;
 5. iestādes atbalsta personālam.
 6. Sūdzības un ierosinājumus var iesniegt izglītojamais, citi iestādes izglītojamie, izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji.
 7. Kad saņemta sūdzība vai ierosinājums, tās saturu sūdzības vai ierosinājuma saņēmējam ir pienākums reģistrēt un nekavējoties informēt par to direktoru.
 8. Gadījumos, ja sūdzība vai ierosinājums saņemti anonīmi, vai arī informācijas sniedzējs vēlas palikt anonīms, saņemtā sūdzība vai ierosinājums tiek analizēts, veiktas nepieciešamās darbības, bet rakstiska atbilde netiek sniegta.
 1. Sūdzību izskatīšanas kārtība
 2. Skola veic Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzētās darbības pārkāpuma, ja tāds tiek konstatēts, novēršanai, kā arī atbalsta un palīdzības sniegšanai bērnam, nodrošinot:
 3. tūlītēju palīdzību un atbalstu bērnam, kuram tā nepieciešama, izvērtējot konkrētā bērna vajadzības un attiecīgās situācijas apstākļus;
 4. bērna drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja izglītības iestādes darbiniekam ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību;
 5. vecāku informēšanu, ja tas iespējams un informēšana neapdraud bērna intereses;
 6. direktora vai direktora vietnieka informēšanu.
 7. Saņemto sūdzību izglītības iestādes direktors izskata pats vai norīko tās izskatīšanai atbildīgo pedagogu, vai izveido darba grupu sūdzības izskatīšanai.
 8. Pedagogs nav tiesīgs izskatīt sūdzību, ja tas ir personiski tieši vai netieši ieinteresēts sūdzības izskatīšanas rezultātā.
 9. Sūdzību izskatīšana parastā kārtībā notiek 5 darba dienu laikā, par tās izskatīšanu un rezultātu izglītības iestāde informē bērnu un/vai bērna vecākus (likumiskos pārstāvjus) rakstiski (ja neiestājas 2.4.). Steidzamības kārtībā sūdzība tiek izskatīta nekavējoties, rīkojoties atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam, lai bērnu tiesības un likumīgās intereses netiktu aizskartas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams ilgāks laika periods un tā nav saistīta ar tūlītēju bērna tiesību aizskārumu, par to paziņo sūdzības iesniedzējam.
 10. Ja sūdzības izskatīšana neietilpst izglītības iestādes kompetencē, par to paziņo tās iesniedzējam.
 11. Sūdzības izskatīšanas laikā tiek veiktas šādas darbības un aizpildīta dokumentācija par veiktajām darbībām (ja tas iespējams un/vai nepieciešams izskatīšanas gaitā):
 12. individuālās pārrunas;
 13. pārrunas grupas vai klases kolektīvā;
 14. telefonsaruna vai tikšanās ar vecākiem;
 15. tikšanās ar izglītības iestādes vadību;
 16. izglītības iestādes vadības sapulce;
 17. rakstisks situācijas izklāsts vai sarunu protokols;
 18. sūdzības fiksēšana e-žurnāla sadaļā individuālās sarunas, ja tādejādi netiek nodarīts kaitējums bērnam;
 19. rakstisks ziņojums vecākiem e-žurnālā un/vai dienasgrāmatā, ja tādejādi netiek apdraudēta bērna drošība.
 20. Ja uzlabojumu nav un lēmumi netiek pildīti, tad bērnam un viņa vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes dibinātāja vai jebkuras citas personas, kas noteikta Bērnu tiesību aizsardzības likumā.
 21. Skola ir tiesīga atstāt sūdzību bez izskatīšanas šādos gadījumos:
 22. ja sūdzības saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
 23. ja sūdzības teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams.
 1. Noslēguma jautājumi
 2. Izglītojamo sūdzības un ierosinājumi tiek izskatīti atbilstoši šai kārtībai.
 3. Izglītojamie saņem informāciju par sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas iespēju un kārtību vienlaikus ar izglītojamo drošības pasākumu instruktāžu..
 4. Izglītojamo vecāki tiek informēti par kārtību. Iepazīšanos apliecina ar parakstu atbilstošā žurnālā.
 5. Skolas darbinieki ir atbildīgi par kārtības ievērošanu.

Pielikums nr.9

Iekšējā trauksmes celšanas kārtība 

Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma  

 1. panta pirmo daļu

                             

 • Vispārīgie noteikumi
 1. Iekšējā trauksmes celšanas kārtība nosaka, kā sākumskolā “Vinnijs” (turpmāk – izglītības iestāde) darbinieki, praktikanti, brīvprātīgā darba veicēji  (kā arī citas personas, kuras ir tieši saistītas ar profesionālo pienākumu vai pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādē) [turpmāk – trauksmes cēlējs] ziņo par Trauksmes celšanas likumā noteikto (turpmāk – noteikumi).  
 2. Kārtības mērķis ir veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu izglītības iestādes darbību, izmantojot trauksmes cēlēja likumiskās tiesības brīvi paust savu viedokli par iespējamu tiesību normu pārkāpumu vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu. 
 3. Ziņot var par pārkāpumiem, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, apdraudot sabiedrības daļu vai kādas sabiedrībai būtiskas intereses (bezdarbība, nolaidība vai amata ļaunprātīga izmantošana; korupcija, krāpšana, līdzekļu izšķērdēšana; pārtikas drošības apdraudējums, vides un darba drošības pārkāpumi, cilvēktiesību aizskārums u.tml.). Piemēram, izglītības iestādes darbinieks neievēro tiesību normas, kas aizskar bērnu tiesības, pieprasa veikt nelikumīgus maksājumus, rupji izturas pret kolēģiem, pārkāpjot ētikas normas, nolaidīgi izturas pret izglītības iestādes īpašumu.  
 4. Par trauksmes celšanu nav uzskatāma apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu, subjektīvu interešu aizskārumu.  
 5. Iespējams pārkāpums nozīmē, ka pārkāpums, iespējams, ir noticis, notiek vai var notikt. Trauksmes cēlējs pauž savas bažas, aizdomas, taču uz viņu negulstas visu pierādījumu iegūšanas slogs. Tās ir tādas profesionālas zināšanas un izpratne, kas personai ļauj saprast, ka notiekošais var radīt kaitējumu, vai citu  apstākļu dēļ viņam, esot izglītības iestādē, ir iespēja novērot aizdomīgas, šķietami prettiesiskas darbības. 
 • Iekšējā trauksmes celšanas sistēma 
 1. Iekšējā trauksmes celšanas sistēma izglītības iestādē ir noteiktu darbību kopums un personu iesaiste, lai nodrošinātu informācijas nodošanu personai, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir atbildīga par tiesisku noregulējumu.  
 2. Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu nodarbināto informē, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības, un darbavietā nodrošina viegli pieejamu informāciju par šo sistēmu.  
 3. Iekšējā trauksmes celšanas sistēmas ietvaros tiek izveidots: 
 4. izglītības iestādes mājaslapa (bernudarzsvinnijs.lv)rakstveidā pieejamā formā sniegta informācija par šajos noteikumos noteikto un likumiskajām trauksmes cēlēja tiesībām, kā arī aktuālā Trauksmes celšanas likuma redakcija; 
 5. izglītības iestādes atbildīgās personas (kontaktpersonas) trauksmes celšanas jautājumos vārds, uzvārds, oficiālais e-pasts par trauksmes celšanu, citi saziņas līdzekļi; 
 6. trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa, kas atvieglo pieteikuma iesniegšanu par trauksmes celšanu (pielikums). 
 7. Izglītības iestādes atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos ir izglītības iestādes vadītājs vai viņa prombūtnes laikā persona, kura aizvieto vadītāju, vai arī ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu īpaši norīkota persona (turpmāk – atbildīgā persona). 
 8. Ikvienai personai, kura saņēmusi iesniegumu ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai apstrādā to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību, nododot to atbildīgajai personai. 
 9. Trauksmes cēlēja iesniegumu izglītības iestādei var iesniegt arī, ievērojot Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. 
 10. Trauksmes cēlējs attiecīgi aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai iesniegumu (ar norādi, kas tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) var iesniegt: 
 11. nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu izglītības iestādes e – pasta adresi: trauksme@bernudarzsvinnijs.lv;
 12. ziņojot mutvārdos atbildīgajai personai; 
 13. ievietojot to izglītības iestādes telpās speciāli trauksmes cēlēja ziņojumiem izveidotā pastkastē. 
 14. Ja trauksmes cēlējs attiecīgi aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) izglītības iestādei iesniedz, izmantojot citus saziņas veidus, saņemtie iesniegumi, nereģistrējot tos izglītības iestādes lietvedības dokumentu sistēmā, tiek nekavējoties nodoti atbildīgajai personai. 
 15. Speciāli trauksmes cēlēja ziņojumiem izveidotajam izglītības iestādes e – pastam (noteikumu 12.1.apakšpunkts) un pastkastei (noteikumu 12.3.apakšpunkts) var piekļūt tikai atbildīgā persona, kura vismaz reizi dienā minēto e – pastu un pastkasti pārbauda. 
 16. Ja trauksmes cēlēja iesniegums tiek iesniegts šo noteikumu 12.2.apakšpunkta paredzētajā kārtībā, iesniedzēja un atbildīgās personas klātbūtnē tas tiek noformēts rakstveidā, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. 
 • Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrs
 1. Izglītības iestādes vadītājs vai persona, kura viņu aizvieto, aizpilda iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistru, kurā tiek fiksēta iesniegumu (trauksmes cēlēju ziņojumu) aprite izglītības iestādē. Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram var piekļūt ar vadītāja rīkojumu īpaši tam norīkota persona. 
 2. Atbildīgā persona, saņemot iesniegumu (trauksmes cēlēja ziņojumu), nekavējoties to reģistrē iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā. 
 3. Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram, šajā reģistrā reģistrētajiem iesniegumiem (trauksmes cēlēju ziņojumiem), tiem pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss. 
 4. Ja izglītības iestādes darbinieks, saņemot personas iesniegumu, konstatē, ka iesniegums vai tā daļa pēc būtības atbilst trauksmes cēlēja ziņojumam, tas iesniegumu nekavējoties nodod atbildīgajai personai, ierosinot šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.  
 5. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, un ja izglītības iestādē tas nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, attiecīgā persona līdz brīdim, kad iesniegums ir izskatīts pēc būtības, var lūgt atbildīgo personu šo iesniegumu izskatīt kā trauksmes cēlēja ziņojumu.  
 1. Trauksmes celšanas pazīmju izvērtēšana
 1. Atbildīgā persona saņemto iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) izvērtē nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.  
 2. Atbildīgā persona šo noteikumu 21. punktā minētajā termiņā izvērtē iesnieguma pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu.  
 3. Ja atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā ir trūkumi, kas varētu būt radušies neuzmanības dēļ, tā šo noteikumu 21. punktā minētajā termiņā sazinās ar iesnieguma iesniedzēju, lūdzot sniegt papildu informāciju vai precizēt iesniegumu.  
 4. Ja atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā norādītā iespējamā pārkāpuma izskatīšana nav izglītības iestādes kompetencē, tā 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūta šo iesniegumu kompetentajai institūcijai pēc piekritības un par to rakstveidā informē iesnieguma iesniedzēju.  
 5. Ja izglītības iestādē tiek saņemts citas institūcijas pārsūtīts iesniegums ar norādi par iespējamu trauksmes cēlēja ziņojumu, atbildīgā persona to nekavējoties reģistrē iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un izvērtē šo noteikumu noteiktajā kārtībā.  
 6. Ne retāk kā reizi sešos mēnešos (mācību gada noslēgumā) atbildīgā persona sniedz vispārīgu informāciju dibinātājam (neminot iesniedzēju identitātes datus, kā arī nenorādot to fizisko vai juridisko personu, par kuru ziņojis iesniedzējs) par izglītības iestādē saņemtajiem iesniegumiem, kas tikuši iesniegti kā trauksmes cēlēju ziņojumi, bet par tādiem nav atzīti, kā arī par tiem iesniegumiem, kas pārsūtīti citām kompetentajām institūcijām.  
 1. Trauksmes cēlēja ziņojuma virzība un pseidonimizācija
 1. Pēc tam kad izvērtētas visas trauksmes celšanas pazīmes, atbildīgā persona rakstveidā pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, par to nekavējoties informējot iesniedzēju.  
 2. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, bet iesniedzējs iesniegumā vai veidlapā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesaņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē izglītības iestādes lietvedības dokumentu sistēmā un attiecīgi nodod tālākai virzībai. Atbildīgā persona iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums sākotnēji ticis iesniegts kā trauksmes cēlēja ziņojums, bet par tādu nav atzīts. Šādā gadījumā iesniegums tiek izskatīts Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. 
 3. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un iesniedzējs norādījis, ka nevēlas saņemt atbildi pēc būtības, atbildīgā persona iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. 
 4. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, jo neatbilst konkrētai Trauksmes celšanas likumā noteiktajai pazīmei, iesniedzējs var novērst konstatētos trūkumus un atkārtoti iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu. 
 5. Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, atbildīgā persona pseidonimizē personas datus un citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēja identitāti vai tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs. 
 6. Trauksmes cēlēja ziņojuma lietā ievieto gan trauksmes cēlēja ziņojuma oriģinālu, gan pseidonimizētu dokumenta versiju. Atbildīgā persona seko līdzi dokumenta apritei izglītības iestādē un iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā veic attiecīgas atzīmes par dokumenta virzību.  
 1. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana pēc būtības un trauksmes cēlēja informēšana
 1. Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, atbildīgā persona pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu izskata pēc būtības un par konstatētiem pārkāpumiem rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, piemērojot attiecīgas sankcijas par pārkāpumiem. 
 2. Izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības, atbildīgajai personai ir tiesības atzinuma sagatavošanas vajadzībām nepieciešamo informāciju pieprasīt un saņemt no citiem izglītības iestādes darbiniekiem, kā arī ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai. 
 3. Ja, izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības,  rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav izglītības iestādes kompetencē un pārkāpumu izskatīšana ir citu iestāžu kompetencē, lietu pārsūta izskatīšanai piekritīgajai institūcijai un par to rakstveidā informē trauksmes cēlēju. Atbildīgā persona piekritīgajai institūcijai nosūta gan trauksmes cēlēja ziņojuma oriģinālu, gan pseidonimizētu dokumenta versiju, kā arī rakstveida lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. 
 4. Atbildīgā persona par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu un pieņemtajiem lēmumiem rakstveidā informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums sākotnēji atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un persona vēlas saņemt atbildi pēc būtības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa 

Adresāts  

Sākumskola “Vinnijs” 

Norādiet institūciju/organizāciju, kurai adresējat šo ziņojumu 

1.  Pārkāpuma apraksts 

Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu  amati. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas,  
e-pasta sarakste) 

  

2.  Informācijas gūšanas veids (saistība ar darbu)  

Jūsu saistība ar šo izglītības iestādi, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums 
(atzīmējiet atbilstošo):  

strādāju izglītības iestādē, par kuru ziņoju (esmu darba tiesiskajā attiecībās) 

pildu darba pienākumus izglītības iestādē, par kuru ziņoju, bet man ar to nav darba tiesisko attiecību (piemēram, pildu darba pienākumus, piedalos pasākumos vai tml., bet mans darba devējs ir cita iestāde) 

iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības 

cita saistība (norādiet, kāda) ___________________________________________ 

3. Norādiet, kādu kaitējumu jūsu minētais iespējamais pārkāpums ir radījis vai var radīt sabiedrības interesēm1 (kādām) un kuriem sabiedrības pārstāvjiem 

 

4.  Vai par pārkāpumu esat ziņojis/ -usi iepriekš  

(atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus) 

nē, šī ir pirmā ziņošanas reize 

jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu  

jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai_______________)   

jā, vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā 

 cita informācija  _________________________________________________________ 

Komentāri 

5. Pielikumā 

Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi 

1. 

2. 

3. 

 .. 

6. Ziņas par iesniedzēju 

Vārds, uzvārds, personas kods 

Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons,  e-adrese vai cita informācija, kur sazināties ar Jums, tostarp nosūtīt atbildi) 

7. Iesniegšanas datums 

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es 

piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma reģistrācijai, norādīto ziņu pārbaudei un atkārtotai saziņai ar mani) 

 

apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu 

 

apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības 

 

Ja mans ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu: 

1) piekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā fiziskās personas iesniegumu  
(tas nozīmē, vispārīgā kārtībā un man nav paredzētas aizsardzības garantijas) 

 

2) nepiekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk skata kā fiziskās personas iesniegumu   

 

________________________________  (paraksts) 

Aizpilda sākumskola “Vinnijs” 

 Iesnieguma reģistrācijas datums iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā _________________ Nr.__________  

Informācija par turpmāko saziņu:  

– triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu ziņojuma 6. punktā norādīto kontaktinformāciju); 

– ja nepieciešams trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu informāciju; 

– ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kompetentā institūcija par tā izskatīšanas gaitu Jūs informēs divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu; 

– neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar atbildīgo kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos 

Pielikums nr.10

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 ”Noteikumi par iekšējās kontroles  sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai  publiskas personas institūcijā” 8.3. apakšpunktu 

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība SIA “Bērnudārzs Vinnijs” izglītības iestādē (turpmāk – izglītības iestāde) nosaka:
 2. kārtību, kādā nodarbinātie rīkojas gadījumā, lai ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), izglītības iestādei nodrošinot ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;  
 3. kārtību, kādā nodarbinātais paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošā nodarbinātā amata uzdevuma izpildi nodod citam darbiniekam; 
 4. nodarbināto amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtību, tai skaitā šo atļauju pārskatīšanas kārtību (turpmāk – kārtība). 
 5. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes funkciju efektīvu izpildi un neizmantot darbinieka amata stāvokli personiskā labuma gūšanai, ievērojot demokrātiskas un tiesiskas valsts principu īstenošanu izglītības iestādes darbībā. 
 6. Kārtība konkretizē likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Interešu konflikta likums) valsts amatpersonām noteiktos aizliegumus un ierobežojumus. Izglītības iestādes vadītāja pienākumi korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai izglītības iestādē noteikti Interešu konflikta likuma 20.pantā.
 7. Lai nodrošinātu šīs kārtības īstenošanu izglītības iestādes vadītājs var pilnvarot kādu izglītības iestādes darbinieku veikt šīs darbības. Darbinieka pilnvarošana neatbrīvo izglītības iestādes vadītāju no atbildības par  kārtības ievērošanu un izpildi izglītības iestādē. 
 8. Kārtības 1.nodaļa un 2.nodaļa attiecas uz visiem valsts vai pašvaldības izglītības iestādes nodarbinātajiem (pedagogi, atbalsta personāls, praktikanti). Papildus kārtības 3.nodaļa un 4.nodaļa attiecas uz tiem izglītības nodarbinātajiem, kuri atbilst valsts amatpersonas jēdzienam Interešu konflikta likuma izpratnē.
 9. Iepazīšanos ar kārtību un tās grozījumiem nodarbinātais apliecina ar parakstu. Saskaņā ar Informācijas atklātības likumu kārtība ir ierobežotas pieejamības dokuments.
 10. Nodarbinātajiem, kuru amats pakļauts korupcijas riskam, izglītības iestāde nodrošina apmācības, stājoties amatā, kā arī vismaz reizi trijos gados papildu apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta novēršanā un korupcijas novēršanā un apkarošanā, izmantojot kādu no Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā šo noteikumu 12.punktā noteiktajām apmācības iespējām.
 • Koruptīvasdarbības un ziņošana par iespējamiem pārkāpumiem
 1. Korupcijas riskam ir pakļautas tās funkcijas (nodarbinātā uzdevumi), darbības jomas un procesi izglītības iestādē, kurus veicot nodarbināto amatu pienākumi ir saistīti ar šādām darbībām: 
 2. izglītojamiem saistošu lēmumu un administratīvo aktu izdošana izglītības iestādes funkciju ietvaros; 
 3. tiesībām rīkoties ar izglītības iestādes finanšu līdzekļiem un mantu; 
 4. dalība publisko iepirkumu lēmumu pieņemšanas procesā;  
 5. lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā; 
 6. rīcība ar skaidru naudu vai citiem vērtīgiem aktīviem; 
 7. ierobežotas pieejamības informācijas apstrāde, tostarp informācijas aprite par fiziskas personas datiem. 
 8. Nodarbinātie savā darbā nepieļauj korupcijas risku iestāšanos, tostarp šādu rīcību:
 9. prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana; 
 10. neatļauta dāvanu pieņemšana (izņemot Interešu konflikta likuma 13.panta 3.daļā noteikto, ka par dāvanu nav uzskatāmi ziedi; suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti minimālās algas apmērā gada laikā u.c. labumi, ja to paredz ārējie normatīvie akti);
 11. neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai;
 12. prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai;
 13. ļaunprātīga amata stāvokļa izmantošana;
 14. darba pienākumu izpilde interešu konflikta situācijā; 
 15. neatļauta rīcība ar izglītības iestādes vai tās lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem;
 16. apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs;
 17. nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs;
 18. nodarbinātā ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu; 
 19. nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu izglītības iestādē.
 20. Lai novērstu korupcijas risku iestāšanos, izglītības iestāde nodrošina šādu darbību īstenošanu: 
 21. nodarbinātajam nav iespēja rīkoties vienpersoniski, tostarp pienākumu izpildē ir nodrošināta atbildības dalīšana, nošķirot lēmuma sagatavošanu no lēmuma vienpersoniskas pieņemšanas (koleģialitātes princips);  
 22. pastāv nodarbināto kontroles un uzraudzības mehānismi, nodrošinot nodarbināto darba uzdevumu uzraudzību un kontroli; 
 23. veiktās darbības tiek dokumentētas, noformējot rakstiski, un to veikšanas pamatojumu ir iespējams pārbaudīt (juridiskā pamatojama princips);  
 24. pastāv un  tiek veikta regulāra nodarbināto lēmumu un rīcības pēckontrole; 
 25. paredzēta atbildība par pieļautajiem pārkāpumiem – disciplārsoda piemērošana, atstādināšana no darba attiecību izpildes, darba uzteikums; 
 26. tiek veikta video novērošana vai audio ieraksta veikšana fizisko personu datu aizsardzības normu ietvaros; 
 27. Nodarbinātais var iesniegt ziņojumu par iespējamiem citu nodarbināto korupcijas riskiem un pārkāpumiem, izglītības iestādei nodrošinot ziņotāja anonimitāti.
 28. Konstatējot korupcijas risku vai pārkāpumu izglītības iestādē, nodarbinātais ziņo par konstatēto gadījumu, rīkojieties vienā no šādiem veidiem:
 29. brīvas formas rakstveida iesniegums izglītības iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai;
 30. brīvas formas elektronisks iesniegums uz izglītības iestādes e-pasta adresi skola@bernudarzsvinnijs.lv;
 31. telefoniska saziņa ar izglītības iestādes vadītāju vai viņa pilnvarotu personu; 
 32. anonīma izglītības iestādes pasta kaste pie izglītības iestādes galvenās gājēju ieejas bērnudārza teritorijā (ziņojumu un sūdzību pasts), kurā nenorādot iesnieguma iesniedzēja identitāti var anonīmi sniegt ziņojumu par konstatētajiem pārkāpumiem.
 33. ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ievērojot biroja vietnē knab.gov.lvnorādītos saziņas formas. 
 34. Nodarbinātais var ziņot arī citos veidos, kas nav noteikti šajā kārtībā. Ziņojumu formas trūkumi nevar būt par pamatu iesniegtās ziņojumu neizskatīšanai un izglītības iestādes nereaģēšanai uz to pēc būtības.
 35. Izglītības iestāde nodrošina, ka tiek pieņemtas un izskatītas arī izglītojamo iesniegtās sūdzības un ziņojumi, izskatot tos pēc būtības. 
 36. Izglītības iestādes vadītājs ziņo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par konstatēto gadījumu, ņemot vērā ziņojuma saturu un atbilstību biroja funkcijām. 
 37. Komunikācijā ar izglītojamiem un darbiniekiem neatklāj informāciju par ziņotāja identitāti, saņemtā ziņojuma faktu un tā saturu.
 38. Izglītības iestādē aizliegts apspriest izmeklēšanas faktu, ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir uzsācis izmeklēšanu.
 • Amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtība
 1. Izglītības iestādes darbinieki, kuriem nav piemērojams valsts amatpersonas statuss Interešu konflikta novēršanas likuma izpratnē, saskaņo blakus darbu ar darba devēju Darba likuma noteiktajā kārtībā. Darbinieks neveic blakus darbu bez darba devēja rakstveida piekrišanas.
 2. Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likumu nodarbinātais, kurš  ir valsts amatpersona kārtības 15.punkta izpratnē, nekavējoties iesniedz rakstveidābrīvas formas iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, ja likums nosaka pienākumu saņemt atļauju amatu savienošanai.  
 3. Ja amata savienošana ir aizliegta, izglītības iestādes vadītāja pienākums ir izbeigt darba tiesiskās attiecības ar nodarbināto saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likumā noteikto kārtību.
 4. Ja amata savienošanai ir nepieciešama atļauja, izglītības iestādes vadītājs izvērtē saņemto pamatojumu un lemj par atļaujas izdošanu amatu savienošanai Interešu konflikta novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.
 5. Nodarbinātā pienākums ir sadarboties ar izglītības iestādi un sniegt nepieciešamo informāciju par faktisko apstākļu izmaiņām pēc savas iniciatīvas vai izglītības iestādes pieprasījuma.
 6. Izglītības iestādes vadītāja amata savienošana tiek izskatīta izglītības iestādes dibinātāja noteiktā kārtībā. 

 

 

 

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs” vīzija, mērķis un uzdevumi 2019./2020. m. g. 

Vīzija: 

Sabiedrībā iecienīta un atpazīstama izglītības iestāde ar daudzveidīgām, mūsdienīgām vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas darbojas vienā ritmā, lai radītu harmonisku, ekoloģisku mūsdienīgu vidi, kurā bērns attīstās vienā veselumā ar plūstošu pēctecības nodrošinājumu, pamatojoties uz pedagoga un bērna mijiedarbību. Iestāde, kur humāni izturas pret bērniem strādājot kompetenti, uz sadarbību tendēti, profesionāli darbinieki, kuri radoši pielieto mācību – audzināšanas procesā digitālās tehnoloģijas. 

 

Iestādes mērķis 

Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot, izmantojot komunikatīvi didaktisko modeli, ievērojot humānās, ētiskās pedagoģijas pamatprincipus. 

Veicināt bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas iestādes darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanā, stabila pamata veidošanā mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

Iestādes izvirzītie uzdevumi 2019./2020. m.g. 

 1. Nodrošināt katra audzēkņa spējām atbilstošu kompetenču attīstību; 
 1. Psiholoģiski, intelektuāli un fiziski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei; 
 1. Pilnveidot vidi, kas nostiprinātu un aizsargātu bērnu drošību un popularizētu veselīgu, ekoloģisku dzīvesveidu. 
 1. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības; 
 1. Veicināt sadarbību starp audzēkņu vecākiem un iestādes darbiniekiem izglītošanas un audzināšanas jautājumos. 
 1. Sekmēt emociju un jūtu, uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas attīstību praktiskā un radošā darbībā; 
 1. Attīstīt vidi, lai bērnam būtu iespēja sevī pilnveidot iztēles un radošo spēju attīstību, izmantojot muzikālās un tēlotājdarbības radošās pašizpausmes līdzekļus; 
 1. Savā mācību un audzināšanas darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātnisko un individuālo pieeju. 

 

Iestādes plānotie sasniedzamie rezultāti beidzot 2019./2020. m.g. 

 • Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki; 
 • Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē; 
 • Vecāku pēcpusdienas; 
 • Sapulces; 
 • Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi; 
 • Sportiskās aktivitātes ģimenēm; 
 • Atvērto durvju dienas; 
 • Individuālā pieeja izglītojamajiem; 
 • Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un  spējām; 
 • Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām; 
 • Rotaļnodarbību vadīšanā āra vidē; 
 • Padziļināta bērnu interese par dabā notiekošajiem procesiem; 
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība āra vidē; 
 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide; 
 • Grupas vides iekārtošana pa centriem: 
 • Atbalstīt bērna izvēli nodarbību laikā un aktivitāšu centros; 
 • Īstenoti pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei; 
 • Pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu; 
 • Nodarbību īstenošanu pa centriem 
 
 

APSTIPRINĀTS

ar Privātās pirmsskolas izglītības iestādes

direktores Ilonas Bogdanovas

2020.gada 28. augusta 

NOTEIKUMI PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Babīte

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360,  VISC sastādītajiem “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas piemēroti no 2020. gada 1. augusta, un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs” (turpmāk – Iestāde) noteikumi piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360, VISC sastādītajiem “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas piemēroti no 2020. gada 1. augusta, un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

 • Iestādes Noteikumu mērķis ir savu iespēju robežās nodrošināt Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu.
 • Bērniem un viņu vecākiem, uzsākot vai turpinot sadarbību ar Iestādi, jāiepazīstas ar pirmsskolas “Vinnijs” “Iekšējās kārtības noteikumi” un savu pilnvaru ietvaros jāatbild par to ievērošanu.

1.4. Šo noteikumu ievērošana ir obligāta visām personām, kuras atrodas Iestādē vai tās teritorijā.

2. Vispārīgi noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos

2.1. Audzēkņu vecāki nedrīkst uzturēties iestādes telpās, līdz ar to bērns jāatved vienam vecākam pie pirmsskolas iestādes grupu ārdurvīm, kur bērnus sagaidīs grupu audzinātājas. Vakarā jādodas pakaļ bērnam pie grupu ieejas ārdurvīm.

2.2. Atrodoties izglītības iestādes telpās, darbiniekiem un bērniem jāievēro higiēnas prasības, rokas mazgājot ar ziepēm pirms un pēc uzturēšanās ārpus telpām, pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma. Rokas jāslauka ar vienreiz lietojamiem vai personīgajiem dvieļiem.

3. Iestādes pienākumi

3.1. Informēt darbiniekus, bērnus un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību viegli uztveramā veidā.

3.2. Informēt vecākus vai likumiskos pārstāvjus par:

3.2.1. to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē;

3.2.2. rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes;

3.2.3. pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas vai izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360,

3.2.4. nepieciešamību informēt Iestādi par bērna prombūtnes iemeslu,

3.3. Koplietošanas priekšmeti tiek regulāri dezinficēti un rotaļlietas mazgātas.

3.4. Iespēju robežās tiek organizēta bērnu guldināšana tā, lai gultas savā starpā ar maksimāli lielu distanci un bērni tiek izguldināti pēc principa “galva pret kājām”.

4. Vecāku vai likumisko pārstāvju pienākumi

4.1. Nekavējoties informēt Iestādes atbildīgo personu, ja bērnam konstatēta Covid-19 infekcija,

4.2. Informēt Iestādi, ja bērns dodas uz ārvalstīm, sekot līdzi SPKC rekomendācijām par pašizolācijas ievērošanu pēc atgriešanās.

5. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē

 • Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):
  • darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Iestādes atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
  • Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu.
 • Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde:
  • izolē bērnu atsevišķā telpā, un nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, bērns lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;
  • sazinās ar bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  • bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

5.3. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

   5.4. Iestādē aizliegts uzturēties cilvēkiem, kuriem:

5.4.1. noteikta pašizolācija;
5.4.2. noteikta mājas karantīna vai stingra izolācija;
5.4.3. ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

6. Kārtība, kādā personas tiek iepazīstinātas ar noteikumiem

 • Bērni, vecāki vai likumiskie pārstāvji un darbinieki, kas uzsāk sadarbību ar Iestādi, ar Noteikumiem tiek iepazīstināti līguma parakstīšanas brīdī.
 • Esošie Iestādes klienti un darbinieki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti individuālās pārrunās vai vecāku sapulcēs.